• Updated Notice on Exam Center for M.Ed.MSSED Entrance Exam 2077/078  Download
 • M.Ed. entrance center selection Download
 • स्नातक तह आठौँ सेमेस्टरको मौका परीक्षाका लागि योग्य परिक्षार्थीहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना Download
 • Examination Center for M.Ed. Entrance 2077/078 Download
 • B.Ed. Second Semester Result 2078 Download
 • B.Ed. 8th semester Chance examination routine 2078 Download
 • स्नातक तह आठौँ सेमेस्टरको मौका परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना Download
 • B.Ed. 7th Semester Result 2078 Download
 • स्नातक तह (BICTE) प्रथम सेमेस्टर (नियमित) तथा B.Ed. (ICT and SNE)(आंशिक) को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना Download
 • Details of the Content of the Packet Download
 • स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको संशोधित परीक्षा तलिाका | Download
 • परीक्षा केन्द्र संशोधन सम्बन्धमा । Download
 • स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र छनोटको नतिजा बारे । Download
 • स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र छनौट गर्न विवरण भर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना । Download
 • स्नातक तह चौथो र छैठौँ सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना Download
 • खुल्ला तथा दूर सिकाई कार्यक्रमको दुई सेमेस्टरमा संचालित स्नातक र स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना । Download
 • Updated Notice on Exam Center for M.Ed. 3rd Semester 2078 Download
 • स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना Download
 • B.Ed. 8th Semester CHANCE Examination Form fill up notice 2078 Download
 • एम. एड प्रथम सत्रान्तमा भर्नाको लागि अनलाईन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना । Download
 • एम.एड. विज्ञान शिक्षा र अधिनाीतक (PGD) तहमा नयाँ भर्नासम्बन्धी सूचना ।PGD) तहमा नयाँ भर्नासम्बन्धी सूचना Download
 • स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराममा आन्तरिक मूल्यांकन अंक प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धी सूचना Download
 • B.Ed. HPE (SNE minor) 9th semester result 2078 Download
 • ODL कार्यक्रमको दुई सेमेस्टरमा सञ्चालित स्नातक र स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना Download
 • B.Ed. 4th and 6th Semester Examination Form fill-up Notice 2078 Download
 • एम.एड् प्रथम सत्रान्तमा भर्नाको लागि अनलाईन फाराम भर्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना Download
 • B.Ed. (ICT, SNE) 6th Semester Result 2078 Download
 • B.Ed. (ICT, SNE) 1st Semester Result 2078 Download
 • B.Ed. TPC 1st Year 2078  Download
 • B.Ed. ICT and SNE 2nd and 7th Semester Online Viva Examination Download
 • B.Ed. (ICT & SNE) अनलाईन परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Download
 • M.Ed. 4th Semester Result 2078 Download
 • स्नातक तह आइ.सि.टी. र एस.एन.ई दोस्रो र सातौँ सेमेस्टरको परीक्षा तालिका संशोधन गरिएको सूचना
 • B.Ed. 8th and 9th semester result 2078
 • स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने थप सम्बन्धी सूचना
 • स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षासम्बन्धी सूचना 
 • B.Ed. 2nd semester Routine 2078 
 • B.ed. 7th sem Routine 2078
 • Form Fill-Up Notice for M.Ed. 1st Semester 2077  
 • Minor Subject Addition Time  
 • Re-totaling Result of B.Ed. 4th semester and M.Ed. 3rd Semester 2077  
 • Examination Center for M.Ed. 4th Semester 2077  
 • First Semester Exam Center for two semester ODL (M.Ed. and PGD) 2077  
 • Circular for running Classes  
 • Form Fill-up Notice for B.Ed. (ICT,SNE) 3rd and 5th Semester 2077  
 • First Semester Examination Routine for two semester B.Ed. (ODL)  
 • First Semester Examination Routine for two semester M.Ed. (ODL)  
 • Examination Routine for M.Ed. 4th Semester 2077  
 • स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न स्वीकृत भएका आवेदकहरुको विवरण   
 • Exam Center for M.Ed. 2nd Semester 2077  
 • Exam Routine for B.Ed. ICT and SNE Eight semester  
 • परीक्षा केन्द्र छनोट सम्बन्धमा सूचना   
 • Notice for Additional Minor Subject in Yearly Bachelor in Education  
 • B.Ed. 6th Semester (ICT & SNE) Examination 2077  
 • B.Ed. 1st Semester (ICT & SNE) Examination Routine 2077  
 • M.Ed. 2nd Semester Examination Routine 2077  
 • स्नातकोत्तर तह चौथो सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने थप सम्बन्धी सूचना  
 • स्नातक तह प्रथम, छैठौँ र आठौँ सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने पुनः म्याद थप सम्बन्धी सूचना  
 • M.Ed. 3rd Semester result 2077  
 • Virtual Orientation for Online Examination Form for M.Ed.  
 • अनलाइन फाराम सम्बन्धी भर्चुअल अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे ।  
 • B.Ed. (ICT, SNE) 4th Semester Result 2077  
 • B.Ed. (ICT, SNE) 2nd Semester Result 2077  
 • पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना  
 • Form Fill-up time Extension for B.Ed. ICT 1st, 6th and 8th Semester  
 • M.Ed. 4th Semester Form Fill-Up Notice 2077  
 • परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना  
 • स्नातक तह प्रथम, छैठौँ र आठौँ समेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना  
 • कार्यशाला संचालन सम्बन्धी सूचना   
 • सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।  
 • M.Ed. 4th Semester Result 2077  
 • अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।  
 • परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना  
 • खुल्ला तथा दूर सिकाई कार्यक्रमको २ सेमेस्टरमा संचालित स्नातक र स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना  
 • B.Ed. (ICT, SNE) 7th Semester Result 2077  
 • B.Ed. (ICT, SNE) 5th Semester Result 2077  
 • M.Ed. 1st Semester Result 2077   
 • परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना  
 • स्नातक तह प्रथम, छैठौँ र आठौँ समेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना  
 • खुल्ला तथा दूर सिकाई (ODL) कार्यक्रमको २ सेमेस्टरमा सञ्चालित स्नातक र स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना   
 • B.Ed. 3rd Semester Result 2076  
 • Notice Regarding Online classes  
 • Examination postponed for M.Ed 2nd semester 2076  
 • क्याम्पस कलेज नवीकरण सम्बन्धी सूचना   
 • क्याम्पस कलेज नवीकरण फाराम   https://drive.google.com/file/d/1nf6TaykS3cqKtVZF5WBYkE8eZKy4JeZ8/view?usp=sharing" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(48, 104, 160) !important; text-decoration: none; cursor: pointer; font-size: 14px;">
 • Form Notice for B.Ed. ICT First Semester   
 • B.Ed. ICT first semester result 2076  
 • M.Ed. 2nd Semester Re-totaling Result 2076  
 • M.Ed. Second Semester Routine 2076 Chaitra  
 • M.Ed. Second Semester Form Fill up Notice 2076  
 • M.Ed. 2nd Semester Result (ODL and Science (63 cr.) 2076  
 • सम्बन्धन नविकरण गर्नेसम्बन्धी जरुरी सूचना   
 • M.Ed. Entrance (Center Wise) Result 2076  
 • शोधप्रबन्धको शोधसार पठाइदिने बारे सूचना ।  
 • Exam Center for M.Ed. Entrance Test 2076  
 • Exam Center for B.Ed. (ICT, SNE) 4th Semester Examination 2076  
 • B.Ed. 6th Semester Result 2076  
 • M.Ed. Second Semester Result 2076  
 • स्नातकोत्तर तह (M.Ed.) कार्यक्रमको भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना  
 • B.Ed. (ICt, SNE) 4th Semester Routine 2076  
 • Exam Center For B.Ed. (ICT & SNE) Second Semester  
 • B.Ed. (ICT, SNE)4th Semester Form Fill-up Notice 2076  
 • Admission Form for M.Ed. First Semester (M.Ed. Entrance Form)  
 • Notice about admission in M.Ed. 2076  
 • B.Ed. 2nd Semester Routine 2076  
 • B.ed. (ICt, SNE) 4th Semester Result 2076  
 • स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टर परीक्षाको परीक्षा तालिका संशोधन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना  
 • स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना   
 • M.Ed. (ODL Mode) 5th semester result (Back Paper) 2076  
 • M.Ed. 3rd semester Re-totaling result 2076  
 • B.Ed. (ICT, SNE) Re-Entrance Result 2076  
 • B.Ed. (ICT, SNE) 2nd semester Re-totaling Result 2076  
 • B.Ed. Examination Criteria  
 • B.Ed. TPC 1st Year Result 2076  
 • B.Ed. 2nd Semester Form Fill-up Notice 2076  
 • M.Ed. 3rd semester Back paper and M.Ed. ODL (Regular and Back Paper) Result 2076  
 • B.ed. (ICT, SNE) Entrance Result 2076  
 • Exam Center for B.Ed. (ICT, SNE) Fifth and Seventh Semester Examination 2076  
 • M.Ed. 3rd Semester (Regular) Result 2076  
 • B.Ed. (ICT, SNE) Re- Entrance 2076  
 • B.Ed. 2nd Semester Result 2076  
 • Exam Center for M.Ed. 4th Semester 2076  
 • स्थगित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना  
 • B.Ed. 7th Semester Examination Routine 2076  
 • M.Ed. 3rd Semester Form Fill-up Notice 2076  
 • B.Ed. 5th semester Routine 2076  
 • M.Ed. 4th semester Routine 2076  
 • Sample Questions for B.Ed. Entrance Examination (Used Question in 2075 entrance)  
 • क्याम्पसहरुलाई पुरस्कारका लागि निवेदन दिने बारे परिपत्र  
 • M.T.Ed. ODL 6th Semester Result 2076  
 • Re-totaling Result (M.Ed. 1st, 4th and B.Ed. 5th)  
 • M.Ed. 4th Semester Exam form fill up notice (ODL and Semester)  
 • Form Fill -up Notice for B.Ed. Fifth and Seventh Semester (ICT and SNE) 2076  
 • B.Ed. Entrance Notice 2076  
 • Student reporting format for B.Ed. Entrance 2076  
 • M.Ed. First Semester Routine 2076  
 • उच्च अध्ययन विदा सम्बन्धी परिमार्जित नियम   
 • M.Ed. (ODL Mode) 4th semester result (Regular and Back) 2076  
 • Exam Center for B.Ed. (ICT, SNE) Third Semester Examination 2076  
 • एम. एड प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना  
 • परीक्षा तालिका संशोधन गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।  
 • काजसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना  
 • M.Ed. 1st semester (Back paper) and ODL (regular and back paper) Result 2076  
 • Application Form for Semester Examination (Exam Form)  
 • B.Ed. Fifth Semester Result 2076  
 • Sample Copy of Examination form  
 • Format for Internal Assessment Marks  
 • B.Ed. Third Semester (ICT, SNE) Result 2076  
 • M.Ed. 1st semester form Fill-Up Notice 2076  
 • M.Ed. First Semester Result 2076  
 • सेमेष्टर परीक्षाको परीक्षा–फाराम भर्नेे म्याद थप गरिको सम्बन्धी सूचना ।  
 • B.Ed. 3rd Semester Form Fill-up Notice 2076  
 • Exam Center for B.Ed. FIRST Semester Examination 2076  
 • M.Ed. ODL 2nd semester (Back Paper) Routine 2076  
 • Ed. 440 Teaching Practice Final Evaluation forms to be filled by External  
 • Routine for B.Ed. First Semester  
 • Exam Center for M.Ed. 2nd SemesterExamination 2076  
 • List of Examination Center for M.Ed. Second Semester to be held in Baishak 2076  
 • बि.एड. तेश्रो र चौथो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्धी निर्णय  
 • Exam Center for M.T.Ed. ODL 5th Semester Examination 2076  
 • Namelist of Mini Research Selected Candidates  
 • M.Ed. 4th Semester Result 2076  
 • Exam center for B.Ed. 6th Semester 2076  
 • B. Ed. 1st Semester Form fill Up Notice  
 • M.Ed. 2nd Semester Routine 2075  
 • B.Ed. 6th Semester Routine 2075  
 • परीक्षा तालिका संशोधन गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।(ODL 5th Semester)  
 • परीक्षा तालिका संशोधन गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।  
 • Exam Center for B.Ed. (ICT, SNE) 4th Semester Examination 2075  
 • Routine for ODL Fifth Semester  
 • Routine for M.Ed. Third Semester 2075  
 • Result of B.Ed. ICT First Semester (Regular and Back)   
 • B.Ed. 6th Semester Form Fill-up Notice 2075  
 • सेमेष्टर परीक्षाको परीक्षा–फाराम भर्नेे म्याद थप गरिको सम्बन्धी सूचना ।  
 • notice for exam form of M.Ed. Second Semester  
 • B.Ed. 4th Semester Form Fill-up Notice 2075  
 • M.T.Ed. (ODL Mode) 5th Semester Form Fill-Up Notice 2075  
 • M.Ed. 3rd Semester Form Fill-up Notice 2075  
 • M.Ed. Second Semester Result (Back Paper only) 2075  
 • Examination Center Notice for M. Ed. Entrance Examination 2075  
 • Notice for entrance in double fee  
 • M.Ed. Third Semester Chance Examination Routine 2075  
 • Notice for M.Ed. Admission form fill up additional time  
 • स्नातकोत्तर तह (M.Ed.) कार्यक्रमको भर्नासम्बन्धी संशोधित सूचना ।  
 • Notice for vaccation   
 • Criteria for mini research conducted by Dean's Office  
 • Notice of Mni Research conducted by Dean's Office  
 • Notice about admission in M.T.Ed. Open and Distance Learning (ODL) Program  
 • Teaching Practice Request form for Four Years B.Ed. Programme  
 • B.Ed. Entry Requirement  
 • शिक्षण अभ्यास शुल्क सम्बन्धमा ।  
 • B.Ed. Second Semester Examination Routine 2075  
 • B.Ed. 4th Semester Result 2075  
 • M.Ed. Entrance Notice 2075  
 • Notice regarding study leave for teachers and staff  
 • M.T.Ed. (ODL Program)Third Semester Result 2075  
 • M.Ed. Third Semester Chance Examination Form Fill-Up Notice 2075  
 • B. Ed. Re- Entrance Notice 2075  
 • M.Ed. Third Semester Result 2075 (Back Paper only)  
 • M.Ed. Third Semester Result 2075   
 • B. Ed. TPC Program First Year Result 2075  
 • M. Ed. (ODL) Fifth Semester Result 2075  
 • B. Ed. Second Semester Result 2075  
 • Exam Center for M.Ed. Forth Semester 2075   
 • M.Ed. Forth Semester Routine 2075  
 • Notice about admission in B.Ed. ICT and SNE  
 • Exam Center for M.Ed. Open and Distance Learning Center (ODL) 1st semester 2075  
 • Exam Center for M.Ed. 1st semester 2075  
 • B.Ed. Entrance Form 2075  
 • M.Ed. First Semester Routine 2075  
 • Admission Open for B.Ed. (SNE) 2075/076  
 • Admission Open for B.Ed. (ICT) 2075/076  
 • Notice for Entry Requirement in B.Ed. under new grading system  
 • Press Release from Ministry of Education, Science and Technology regarding Campus Affiliation  
 • M.ED. (ODL Mode) 6th SEMESTER FORM FILL-UP NOTICE 2075  
 • B.Ed. 3rd Semester Routine 2075  
 • M.Ed. Second Semester Examination Routine 2075  
 • एम एड प्रथम समेस्तर परीक्षा फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।  
 • Four Year B.Ed. Fourth Year Courses  
 • M. Ed. First Semester Result 2075  
 • Notice Regarding Teaching Practice for All Related Campuses  
 • Notice regarding Semester Exam Fee  
 • M.Ed. 2nd Semester Chance Examination Result 2075  
 • M.ED. 1ST SEMESTER FORM FILL-UP NOTICE 2075  
 • एम एड दाेस्राे समेस्तर परीक्षा फाराम भर्ने म्याद सम्बन्धी संशाेधित सूचना ।  
 • B.Ed. Third semester (ICT, SNE) form fill-up notice 2075  
 • B.Ed. Third Semester Result 2075  
 • Notice regarding TU almunai association  
 • Updated M.Ed. Courses for Semester System  
 • Admission Form for M.Ed. First Semester  
 • Admission Open for Mphil for Magh intake  
 • Notice for Addition of B.Ed. M.Ed and subject addition in M.Ed.  
 • Four Year B.Ed. Final Courses for Third Year  
 • Political Science Course   
 • Four Year B.Ed First Year Course  
 • Four Year B.Ed Second Year Course  
 • Renewal Table  
 • Fee list for renewal and new subject   
 •  
 •